logotypu funduszy europejskich Unii Europejskiej flaga Polski herb wojewodztwa swietokrzyskiego 500x59

 

 

Projekt pn. „Stop wirusowi”! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID – 19 w województwie świętokrzyskim” realizowany przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Informacje o projekcie