Czarniecka Góra dnia 13.09.2019 r.


Znak sprawy: DT – 8/2019/ZO


Wyjaśnienie

dot. zapytania ofertowego pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie

Czarniecka Góra dnia 10.09.2019 r.


Znak sprawy: DT – 8/2019/ZO


Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Przetarg art. żywnościowe

Nadrzędna kategoria: Przetargi Opublikowano: poniedziałek, 09, wrzesień 2019 10:23 A. Cecka Odsłony: 98

Czarniecka Góra dn. 09.09.2019 r.
 

Znak sprawy DT-1/2019/PN


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

Czarniecka Góra dn. 08.08.2019 r.

Znak sprawy: DT-1/2019/PN

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

na

„Dostawę artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Zawiadomienie >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 25.07.2019 r.

Znak sprawy: DT-1/2019/PN

Ogloszenie o wyniku postępowania

na

„Dostawę artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Ogloszenie >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 15.07.2019 r.

Znak sprawy: DT-1/2019/PN

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na

„Dostawę artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji  w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otawarcia ofert >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 04.07.2019 r.

Znak sprawy DT-1/2019/PN


ZAMAWIAJĄCY
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI
W CZARNIECKIEJ GÓRZE

Ogłasza przetarg nieograniczony

na realizację zadania:

„Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

SIWZ
Ogłoszenie

Załącznik nr 1-8

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Ubezpieczenie pracowników

Nadrzędna kategoria: Przetargi Kategoria: Przetargi zrealizowane Opublikowano: poniedziałek, 19, sierpień 2019 07:37 A. Cecka Odsłony: 57

Czarniecka Góra dn. 19.08.2019 r.

Znak sprawy: DT-2/2019/PN

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na
„Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
NA OKRES OD 2019-09-01 do 2022-08-31 tj. 36 miesięcy z opcją”

Ogłoszenie str1


Ogłoszenie str2

Czarniecka Góra dn. 16.08.2019 r.

Znak sprawy: DT-2/2019/PN

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na
„Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków
NA OKRES OD 2019-09-01 do 2022-08-31 tj. 36 miesięcy z opcją”

Informacja

Czarniecka Góra dnia. 09.08.2019 roku


Znak sprawy: DT:2/2019/PN

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ III

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków” oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) , udziela następujących wyjaśnień:

Wyjaśnienie 3

Czarniecka Góra dn. 09.08.2019 r.

Znak sprawy: DT:2/2019/PN

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków”
oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp) , udziela następujących wyjaśnień:

Wyjaśnienie 2

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 7

Czarniecka Góra dnia 2019-08-08 r.

Ogłoszenie nr 580502-N-2019

Wyjaśnienie treści SIWZ do:

"Grupowe ubezpieczenie na
życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków NA
OKRES OD 2019-09-01 do 2022-08-31 tj. 36 miesięcy z opcją"

Wyjaśnienie

Czarniecka Góra 05.08.2019 r.


Znak sprawy: DT-2/2019/PN

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym
 na:


„Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków”
NA OKRES OD 2019-09-01 do 2022-08-31 tj. 36 miesięcy z opcją”

Z A W I A D O M I E N I E - o przedłużeniu terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Czarniecka Góra dnia 2019-08-02 r.

Ogłoszenie nr 580502-N-2019


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Grupowe ubezpieczenie na
życie i od następstw NW pracowników i członków rodzin pracowników Świętokrzyskiego
Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków NA
OKRES OD 2019-09-01 do 2022-08-31 tj. 36 miesięcy z opcją"

Ogłoszenie o zamównieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 1B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Przetargi aktualne - pozostałe

Nadrzędna kategoria: Przetargi Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019 10:24 Administrator Odsłony: 731

Czarniecka Góra dn. 03.06.2019 r.

DT-6/2019/ZO

Zawiadomienie o wyborze ofert
na:

„Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.

Str1
Str2

Czarniecka Góra dn. 31.05.2019 r.

DT-6/2019/ZO

Informacja z otwarcia ofert
na:

„Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.

Informacja

Czarniecka Góra dn. 28.05.2019 r.

DT-6/2019/ZO

Informacja

Zmiana do treści zapytania ofertowego na: „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego stanowiącym Program Funkcjonalno - Użytkowy (PF-U)
w rozdziale I pkt. 1 dodaje się ppkt. c) o następującej treści:

  1. c) wymaga się pełnej ochrony przeciwpożarowej obiektów objętych przedmiotem zamówienia tj. bud. starego Szpitala i bud. Administracji z wyłączeniem PIWNIC w bud. starego Szpitala, w których to nowym systemem sygnalizacji przeciwpożarowej należy objąć wyłącznie pomieszczenie techniczne oznaczone nr. (-1.5) według rysunku rzut piwnic.

    DYREKTOR

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji 

w Czarnieckiej Górze 

  z upoważnienia

Izabela Lipowczyk

Czarniecka Góra dn. 24.05.2019 r.

DT-7/2019/ZO


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT


Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zawiadomienie

Czarniecka Góra dn. 24.05.2019 r.

DT-6/2019/ZO


Informacja

Zamawiający w zapytaniu ofertowym na „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”
w rozdziale VIII. Termin i miejsce składania ofert zmienia zapis w brzmieniu:

Zapytanie ofertowe
na „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.
nie otwierać do dnia 23.05.2019 r. do godz. 1130
na zapis;Zapytanie ofertowe
na „Wymianę uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.
nie otwierać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 1130

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze

z upoważnienia
Izabela Lipowczyk

Czarniecka Góra dnia: 23.05.2019 r.

Znak sprawy: DT/6/2019/ZO

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Wymiana uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Rzuty.zip

   Czarniecka Góra dn. 22.05.2019 r.

Znak sprawy: DT-7/2019/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na

Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otwarcia ofert >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 20.05.2019 r.

DT-7/2019/ZO

Informacja
przedłużenie terminu składania ofert
na
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, przedłuża termin składania ofert na w/w zadanie do dnia 22.05.2019 r. do godz. 10:30.
Otwarcie ofert w dniu 22.05.2019 r. o godz. 11:00.

Znak sprawy: DT-7/2019/ZO

             Czarniecka Góra dn. 20.05.2019 r

        II ZAPYTANIE OFERTOWE

                       na

Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Odpowiedzi na pytania

Znak sprawy: DT-7/2019/ZO

             Czarniecka Góra dn. 15.05.2019 r

        II ZAPYTANIE OFERTOWE

                       na

Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

Załącznik nr 4 >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 13.05.2019 r.
Znak sprawy DT-5/2019/ZO


Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Czarniecka Góra dn. 09.05.2019 r.
Znak sprawy: DT-5/2019/ZO

Informacja z otwarcia ofert
na
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja

Czarniecka Góra dn. 07.05.2019 r.


Znak sprawy DT-5/2019/ZO


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze udziela wyjaśnień treści zapytania ofertowego
na
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie do zapytania

 Czarniecka Góra dn. 07.05.2019 r.

Znak sprawy: DT-5/2019/ZO

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2019 r.
 na: 
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Odpowiedzi na pytania

Czarniecka Góra dn. 06.05.2019 r.
Znak sprawy: DT-5/2019/ZO


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2019 r.
na:
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Odpowiedzi na pytania


Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie

- składanie ofert do 09.05.2019 r. do godz. 10:30
- otwarcie ofert w dniu 09.05.2019 r. o godz. 11:00

Czarniecka Góra dn. 29.04.2019 r.

Znak sprawy: DT-5/2019/ZO

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze 43
26-220 Stąporków
tel. 41 372 – 18 – 17
fax. 41 372 – 18 – 17

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
„Zakup wraz z dostawą środków czystości, wyrobów higienicznych oraz środków dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Czarniecka Góra dnia 13.02.2019 r.

Znak sprawy: DT –3/2019/ZO

Ogłoszenie wyników postępowania do
Zapytania ofertowego

na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja >> pobierz

     

Czarniecka Góra dnia 12.02.2019 r.

Znak sprawy: DT – 2/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

pn:

„Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie wyników >> pobierz

               

Czarniecka Góra dnia 31.01.2019 r.

Znak sprawy: DT –3/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

na: „usługę związaną z wykonaniem badań parametrów wody basenowej wraz z poborem próbek z Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik Nr1 >> pobierz

Załącznik Nr 2 >> pobierz

Załącznik Nr 3 >> pobierz

                Czarniecka Góra dnia 30.01.2019 r.

Znak sprawy: DT – 2/2019/ZO

Zapytanie ofertowe

pn:

„Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe >> pobierz

Załącznik Nr 1 >> pobierz

Załącznik Nr2 >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 24.01.2019 r.

Znak sprawy DT-1/2019/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową usługę pralniczą dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

>> pobierz

Czarniecka Góra dnia 16.01.2019 r.


Znak sprawy: DT – 1/2019/ZO


Zapytanie ofertowe
pn:
„Kompleksowa usługa pralnicza dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Czarniecka Góra dnia 10.01.2019 r.

Znak sprawy: DT –24/2018/ZO


Zawiadomienie o wyborze ofert
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
na
„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Zawiadomienie

Czarniecka Góra dnia 21.12.2018 r.

Znak sprawy: DT –24/2018/ZO


Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO
na
„Świadczenie usługi ratownictwa wodnego na Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Zapytanie ofertowe
Regulamin Krytej Pływalni
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Czarniecka Góra dn. 27.11.2018 r.


Znak sprawy: DT-23/2018/ZO


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

Czarniecka Góra dn. 26.11.2018 r.

DT-22/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Ogłoszenie >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 23.11.2018 r.


Znak sprawy: DT-22/2018/ZO


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

Czarniecka Góra 21.11.2018 r.

DT-22/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

 na 

 „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja

Czarniecka Góra dnia 20.11.2018 r.


Znak sprawy: DT – 23/2018/ZO

Wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego na realizacje zadania: 

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czrnieckiej Górze"

Wyjaśnienie

Czarniecka Góra dnia 19.11.2018 r.


Znak sprawy: DT – 23/2018/ZO


Zapytanie ofertowe
o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro
na:
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czrnieckiej Górze"

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Czarniecka Góra dn. 15.11.2018 r.

DT-20/2018/ZO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „Modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania.

Informacja

Czarniecka Góra dn. 14.11.2018 r.

Znak sprawy: DT-20/2018/ZO


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na

„Modernizację stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otwarcia ofert

Czarniecka Góra dnia 13.11.2018 r.

Znak sprawy: DT – 22/2018/ZO

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Czarniecka Góra dnia: 07.11.2018 r.

Znak sprawy: DT/20/2018/ZO


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro

Zamawiający tj. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 43
26 – 220 Stąporków,
NIP: 658 – 12 – 48 – 790
Tel. 41 372 – 18 – 17, faks: 41 372 – 18 – 17
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i studni głębinowej na terenie ŚCR w Czarnieckiej Górze” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Czarniecka Góra 23.10.2018 r.


Znak sprawy:DT-18/2018/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego


Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”.


Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że na podstawie pkt. 6 ppkt. 6 zapytania ofertowego, zostaje ono unieważnione bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje Wykonawców”.

Czarniecka Góra dnia 16.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wyjaśnienie

Czarniecka Góra dnia 12.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Czarniecka Góra dn. 25.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-15/2018/ZO

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:
Dostawę leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze"

Ogłoszenie

Czarniecka Góra dn. 18.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Ogłoszenie o wyniku postępowania

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Ogłoszenie

Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT-16/2018/ZO

Informacja z otwarcia ofert

na
„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Informacja z otwarcia ofert

Czarniecka Góra dn. 14.09.2018 r.

DT -15/2018/ZO

Wyjaśnienie
zapytania ofertowego na realizację zadania

„Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie

Czarniecka Góra dnia 11.09.2018 r.

Znak sprawy: DT – 15/2018/ZO

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe>> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

Czarniecka Góra dn. 11.09.2018 r.

DT -16/2018/ZO

Wyjaśnienie

zapytania ofertowego na realizację zadania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenie do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie >> pobierz

Czarniecka Góra dnia 05.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na:„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Czarniecka Góra 03.09.2018 r.

Znak sprawy: DT-12/2018/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Unieważnienie

Czarniecka Góra dn. 24.01.2019 r.

Znak sprawy DT-1/2019/ZO

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową usługę pralniczą dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”


Czarniecka Góra dnia 16.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego


na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Wyjaśnienie


Czarniecka Góra dnia 12.10.2018 r.


Znak sprawy: DT – 18/2018/ZO

Zapytanie ofertowe
na „dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb Krytej Pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


Czarniecka Góra dnia 11.09.2018 r.

Znak sprawy: DT – 15/2018/ZO

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro a zarazem nie stosuje się przepisów Ustawy Zamówień Publicznych działając na podstawie regulaminu wewnętrznego Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie:

pn: „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych oraz sprzętu jednorazowego użytku i innych materiałów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zapytanie ofertowe>> pobierz

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz


Czarniecka Góra dn. 11.09.2018 r.

DT -16/2018/ZO

Wyjaśnienie

zapytania ofertowego na realizację zadania

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenie do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Wyjaśnienie >> pobierz


Czarniecka Góra dnia 05.09.2018 r.


Zapytanie ofertowe na:

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego – urządzenia do fizykoterapii dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

 Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 listopad 2019 22:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:36 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 22:51 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 listopad 2019 23:04 Super User