logo fe sw

logo stop wir
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

 Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

 i zdrowotnych

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Zadanie realizowane w partnerstwie na rzecz  projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”.

Partner wiodący – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wartość projektu:

  • całkowita wartość projektu: 34 534 558,22 PLN
  • wartość zadania Partnera nr 6 – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze: 1 334 760,50 PLN
  • w tym wkład własny: 83 128,20 PLN

Czas realizacji:

  • rozpoczęcie 01.03.2020r.
  • zakończenie: 30.06.2021r.

Cel projektu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego partnerów projektu tj. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
  • wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt ochrony pracowników, a także wzrost świadomości z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i aktualnie rozprzestrzeniającej się światowej pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,
  • wsparcie psychologiczne dla pracowników w/w placówek narażonych na stres związany z pracą w warunkach epidemii.

Szczegółowy cel projektu:

  • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych bez względu na płeć oraz niepełnosprawność